تجربه ای بیادماندنی در بزرگترین و مجهزترین اقامتگاه بوم گردی خراسان جنوبی